Nakladanie s nehnuteľnosťami

Nehnuteľnosti spravidla predstavujú významnú zložku majetku fyzických ale aj právnickych osôb. Nakladanie s nimi, či už v podobe darovania, predaja, kúpy alebo nájmu je preto dôležitým právnym úkonom v našich životoch a v záujme bezproblémového a rýchleho vybavenia procesu prevodu nehnuteľnosti alebo iného naloženia s ňou sa javí viac než žiadúcim zveriť realizáciu tohto procesu do rúk skúsených odborníkov.

Naša advokátska kancelária Vám poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti vypracovania rôznych druhov zmlúv ako sú kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomná zmluva a iné.

 

Medzi naše služby zaraďujeme najmä:

 1. konzultáciu procesu nakladania s nehnuteľnosťou,
 2. vypracovanie a autorizáciu zmlúv,
 3. zastupovanie v katastrálnom konaní.

 

Ku realizácii vyššie vymedzených právnych služieb je potrebné pripraviť si nasledovné údaje a dokumenty:

 1. osobné údaje zmluvných strán
  Pripravte si preto doklad totožnosti.
 2. údaje nehnuteľnosti
  Najmä číslo listu vlastníctva, na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná alebo listiny súvisiace s nehnuteľnosťou. Ak nedisponujete presnými údajmi, po konzultácii s Vami si tieto údaje dokážeme dohľadať v potrebnej forme.
 3. kúpnu cenu alebo výšku nájmu
  V prípade kúpnej zmluvy nám uveďťe výšku kúpnej ceny, predstavovaný spôsob a termín jej zaplatenia. V prípade nájomnej zmluvy výšku nájomného, spôsob a termín jeho platby.
 4. odovzdanie nehnuteľnosti
  Termín jej odovzdania nadobúdateľovi alebo nájomcovi.
 5. dobu trvania zmluvného vzťahu
  Predovšetkým pokiaľ ide o nájomnú zmluvu.

 

Každé nakladanie s nehnuteľnosťou je špecifické, naša kancelária je preto pripravená zabezpečiť každému klientovi individuálny prístup.

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 (0)56 628 56 90 alebo +421 908 567 633, resp. cestou elektronickej pošty na adresu: peter@pandy.sk alebo david@pandy.sk za účelom získania bližších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.